Dette skriv Wikipedia om kva ei bygd er: 
"Ei bygd (av norrønt bygð, å bygge eller bebygget), også kalt bygda, landsbygda og i mindre grad bygdesamfunn og bondebygd, er gjerne et spredtbebygget område med en viss geografisk utstrekning, der ofte bondegårdsbebyggelse har vært selve grunnlaget for samfunnet."
BYGDA UTAN NAMN
Denne bygda, som me lengst sør på Halsnøy bur i, er truleg den einaste bygda i landet utan eit offisielt namn.
 Lokalt har me tradisjonelt berre sagt «her på strondo» når me meiner «her i bygda». Fordi dei fire gardane Arnevik, Fatland, Kjeka og Sydnes ligg langsetter Sydnessundet, altså langs stranda. Desse gardane utgjer bygda.
Men me legg trykket på «her» og ikkje på «strondo», så sjølv om mange bruker «Strondo» som eit slengnamn, kan det ikkje reknast som offisielt namn på bygda. Det er ikkje registrert nokon stader.
Arnavik er postadressa, men sidan både butikken, postkontoret og dampskipskaien som var her, alle er nedlagde, er ikkje dette heller eit spesielt eigna namn i dag.
Fatland har så lenge me hugsar vore namnet på skulekrinsen og valkrinsen, dessutan ligg grendahuset her. Sidan den nedlagde skulen no likevel huser det fullt oppegåande Fatland aktivitetshus, og dei dessutan fekk ei storslått oppgradering av huset sitt i 2014, og for ikkje å gløyma arbeidsmiljøpris, kan dette vera eit aktuelt namn.  
Sydnesstranda har òg vore brukt, men mest som namn på misjonsforeiningar før i tida. Telegrafen låg òg på Sydnes, eller Sundnes som var skrivemåten i telegraf-bransjen. Og på Sydnes ligg ferjekaien i dag.
Folk som bur nord på øya, kallar gjerne bygda vår for Kjeka, fordi det var folk frå Kjeka-garden som hadde flytta nordover, og som slik spreidde namnet frå garden dei sjølve kom frå.
Så dersom ein skulle velja eitt av gardsnamna som namn på heile bygda, så finst det gode grunnar for alle fire.
Men på Fatland bur det mest folk, rundt halvparten, pluss at det finst eit regulert bustadfelt der fleire kan byggja og bu, med opparbeidd leikeplass, ballbinge og andre fellestilbod. Og det skjer ein del andre ting her, som at Fatlandskogen og Gullhaug i seinare år har blitt opparbeidde som turmål, noko som er populært både mellom fastbuande og gjester. 
Det er derfor ikkje unaturleg å bruka Fatland som namn på bygda, noko som ofte blir gjort. Noko offisielt namn derimot, det finst altså ikkje i dag.
Denne nettsida (www.fatland.info) dreiar seg førebels mest om det som skjer på garden Fatland. Men etter kvart vil meir info om dei andre tre gardane i bygda òg komma med. 
Me er trass alt éi bygd!
06.02.2024
EVENTYRBYGDA
Kvifor kallar me Fatland for eventyrbygda?
For oss som bur her, er det berre eit naturleg uttrykk. Likeeins for mange gjester, som opplever det som eventyrleg å komma hit. Noko folk gjer oftare og oftare.
At Eikhild, som du ser på bildet til høgre, er den som ønskjer deg velkommen, er berre eit lite hint om kva du har i vente.
Ein amerikanar som var her for mange år sidan sa at han hadde aldri nokon gong i heile verda opplevd ein vakrare stad enn Fatland. Han hadde høyrt om ei stillehavsøy som han trudde kanskje var like vakker, men for han sjølv var Fatland paradiset.
Og på sagaøya i vest, den me kallar Island, bur det ein heil skokk som har opphavet sitt frå Fatland. Dei kallar Fatland for Himnaríki, og for dei òg er dette staden der dei berre tilbringa nokre veker kvar einaste sommar.
Nyleg høyrde me forresten at nokon som har budd ved ein av Norges mest spektakulære turistattraksjonar fortalde at det er endå vakrare på Fatland.
Me kunne sjølvsagt halde fram med å ramsa opp skryt over Fatland, men vil heller avrunda med å seia at det er utruleg mange vakre stader her i Kvinnherad. Fatland er éin av dei.
Men at me finn på saker og ting her på Fatland, som gjerne kan minna om eventyr, er noko mange har vore med på. Klikk på knappen nedanfor, så får du sjå eit pittelite utval av slike seansar.
05.02.2024
KART
Ein presentasjon av bygda vår er ikkje komplett utan eit kart som viser kor i vide verda denne bygda faktisk finst. Her ser du eit kart over Halsnøy og Fjelbergøyane, og der finn du Fatland, så vel som nabogardane Arnevik, Kjeka og Sydnes. Desse fire gardane utgjer altså bygda vår.
Klikk på kartet for å sjå større versjon.
Back to Top