FATLAND BUSTADFELT
Feltet vart regulert og godkjent i 2011, med små endringar året etter. Det er dels eit fortettingsfelt, men òg med utviding utanfor eksisterande bygnad.
Feltet blir i dag (2023) vurdert selt til eit firma som kan stå for vidare utbygging, sidan eigar er blitt 75 år gammal. Feltet er utskilt som gnr 206 bnr 85, og det kan difor seljast fritt. 
Er du ein interessert kjøpar? Ta i så fall kontakt med Arne Gjerde, på epost ARNE.GJERDE@OUTLOOK.COM eller telefon 938 17 200.
Er du aldri så lite usikker på om dette er noko for deg? I så fall så lastar du ned salsprospektet ved å klikka her. (Får du melding om at dette er ei usikker side, så skal du berre sjå bort frå den. Kanskje må du velja "avanserte alternativ" eller tilsvarande for å komma vidare.)
07.10.2023
KJØP KANSKJE EIN MINDRE DEL AV FELTET
Driv du byggefirma, men synest det er for mykje å kjøpa heile feltet? 
Då kan me ta ein diskusjon på om du kan få kjøpa berre den delen som i kartet til venstre ovanfor er vist med gul farge. Det er 3,2 dekar stort, og du kan byggja 3-4 einebustader her. Eller rekkehus, med endå fleire husvære. Dette området er fleksibelt i reguleringsplanen.
Det er veg, vatn, straum, avløp og fiber fram til området, slik kartet viser. Den raude sirkelen markerer kor du finn ei infotavle, der ovanståande kart er slått opp.
Les meir om dette i salsprospektet, som du lastar ned her.
07.10.2023
SENIORTUN PÅ FATLAND?
Den nedste og flataste delen av bustadfeltet kan eigna seg glimrande til eit seniortun. Behovet for slike tun aukar for kvart år, og Fatland har fleire fordelar enn ein kanskje i utgangspunktet skulle tru. Klikk på knappen for å lesa meir.
07.10.2023
REGULERINGSPLANEN
Kartet til venstre viser eigedomsgrensene for alle frådelte tomter som i dag ligg innanfor reguleringsgrensa.
Dette kartet, med dei andre dokumenta som høyrer til reguleringsplanen, kan du sjå på kommunen sine heimesider her. Leit opp plan nummer 20110002.
Reguleringsføresegnene kan du lesa her.
Desse områda inngår i bnr 85 (totalt rundt 45 dekar), altså det feltet som kan seljast:
T1 - Tenesteyting, som handel, kontor eller småindustri.
f_L1 og f_L2 - Leikeområde og fellesområde
f_F1 - Friluftsareal, evt med ballplass o.l.
fG1 - Grøntstruktur
fP1 - Felles parkering
C2 - C7 - Bustader, konsentrerte småhus
B2 - Bustader, frittliggjande småhus
NB! Eigedomsgrensene på dette kartet skal vera korrekte, men grensene i og rundt reguleringsplanen er ganske omtrentlege. Dei gule tomtene skal sjølvsagt ikkje kunna overlappa eksisterande frå delte tomter.
11.10.2023

UTSIKTSTOMT
Bildet viser utsynet frå øvste delen av denne tomta, som ligg i nordste enden av det regulerte området, og er merka med xx på kartet ovanfor. Ho er frådelt, og ho ligg altså utanfor sjølve feltet som er til sals.
Tomta er ledig for kjøpar, og ho er klar for bygging omgåande, etter at søknad om byggeløyve er innvilga.
Kjøpsprisen inkluderer råtomt, men med veg, vatn, avløp, straum og breiband fram til tomtegrensa.
Prisen er 850 000,-, pluss kostnader. Prisen kan idag diskuterast, dersom du gjer delar av ovannemnde arbeid sjølv.
07.10.2023
Back to Top