FATLAND BUSTADFELT må vel vera eitt av dei vakraste felta i distriktet. Solrike tomter, og lett tilgang det meste ein treng på landsbygda. Kanskje er det òg det mest praktiske feltet du har sett, når alt kjem til alt?

Utsikta er fenomenal frå Gullhaug, over bygda, fjorden og solnedgangen. Du kjem deg faktisk  heilt opp hit på toppen med elektrisk rullestol. Gullhaug ligg like ved bustadfeltet.

FATLAND BUSTADFELT
Feltet vart regulert og godkjent i 2011, med små endringar året etter. Det er dels eit fortettingsfelt, men òg med utviding utanfor eksisterande bygnad.
Feltet blir i dag (2024) vurdert selt til eit firma som kan stå for vidare utbygging, sidan eigar blir 76 gammal i år. Feltet er utskilt som gnr 206 bnr 85, og det kan difor seljast fritt. 
Er du ein interessert kjøpar? Ta i så fall kontakt med Arne Gjerde, på epost ARNE.GJERDE@OUTLOOK.COM eller telefon 938 17 200.
Er du aldri så lite usikker på om dette er noko for deg? I så fall så lastar du ned salsprospektet ved å klikka knappen nedanfor.
07.02.2024
KOM TIL EVENTYRBYGDA
Det er mange gode grunnar til at FATLAND BUSTADFELT nett i desse tider bør vera attraktivt, både for utbyggjar og tomtekjøpar. 
At koronaperioden gjorde sitt til at mange meir enn før kan føla seg innestengde i bustader som ligg i tettbygd strøk, er ein ting. På Fatland er det god plass, og rikt utval av utandørsaktivitetar. 
At aktiviteten ved Hydro Husnes har auka mykje, er ein annan grunn. 
Den tredje grunnen er at det finst korkje kvikkleire eller rasfare på Fatland.
Fjerde grunnen er at byggebransjen er nede i ein dal for tida, derfor er det billegare å byggja. Når så ekspertane seier at om eitt til to år vil det vera skrikande mangel på bustader her i landet, burde det byggjast her snarast.
Og den femte, men langt frå siste, grunnen, er at dette feltet er eitt av få i Kvinnherad -  kanskje det einaste - som er klart for bygging. Du kan starta i morgon om du vil!
Heilt på tampen kan me leggja til ein sjette grunn, som fleire har blitt opptekne av i det siste, nemleg tryggleik og sjølvforsyning. Det er sjølvsagt den urolege situasjonen i Europa som er årsak til dette, med krig, og med dyrtid og matmangel som følgje. På Fatland er det rikt høve til å dyrka ein del mat sjølv. Og skulle Putin venda seg mot landet vårt, så er det byar og tettstader som er utsette, neppe vesle Fatland.
07.02.2024

Sommarkonsertane på Gullhaug er populære, berre 400 rullestolvennlege metrar frå bustadfeltet.

Heile seniordelen av feltet ligg med maks éin meter høgdeforskjell. I same høgd som hovudvegen, busskuret, og fellesområdet som du ser på bildet. Seniorfeltet vil liggja dels i bakkant av fellesområdet, men for det meste til høgre, utanfor bildet.

SENIORTUN PÅ FATLAND?
Den nedste og flate delen av bustadfeltet kan eigna seg glimrande til eit seniortun. Behovet for slike tun aukar for kvart år, og Fatland har fleire fordelar enn ein kanskje i utgangspunktet skulle tru.
Det er viktig å vera merksam på at seniortunet skal i så fall omfatta berre ein del av feltet, slik at ikkje Fatland blir ei rein seniorbygd. Det må vera eit fleirgenerasjonsfelt, der det er spesielt godt lagt til rette for seniorar og småbarnsfamiliar. 
Hugs at desse to gruppene har behov for nett same typen bustader, nemleg universelle bustader utan trapper.
Klikk på knappen for å lesa meir.
07.02.2024
UTSIKTSTOMT TIL SALS I DAG
Me har faktisk ei ferdig frådelt, frittliggjande utsiktstomt ledig i dag.
Tomta ligg i nordste enden av det regulerte området, og er merka med 79 på kartet nedanfor. Ho ligg altså utanfor sjølve feltet som er til sals.
Tomta er ledig for kjøpar, og ho er klar for bygging omgåande, etter at søknad om byggeløyve er innvilga.
Kjøpsprisen inkluderer råtomt, men med veg, vatn, avløp, straum og breiband fram til tomtegrensa.
Prisen er 850 000,-, pluss kostnader. Prisen kan idag diskuterast, dersom du gjer delar av ovannemnde arbeid sjølv.
Skulle du ha bruk for éi tomt til, så sjekk om nabotomta til høgre er til sals. Ho er seld for mange år sidan, men det er uvisst om eigaren har nokon vidare plan med tomta.
07.02.2024

Utsikt frå øvste delen av tomta, med tomta skrått nedover i terrenget.

REGULERINGSPLANEN
Oversiktskartet over viser FATLAND BUSTADFELT. Sjølve reguleringsplanen, saman med kart og andre dokument, kan du sjå på kommunen sine heimesider her. Leit opp plan nummer 20110002.
Reguleringsføresegnene kan du lesa her.
Desse områda inngår i bnr 85 (rundt 45 dekar), altså det feltet som kan seljast fritt:
T1 - Tenesteyting, som handel, kontor eller småindustri.
f_L1 og f_L2 - Leikeområde og fellesområde
f_F1 - Friluftsareal, evt med ballplass o.l.
fG1 og fP1 - Grøntstruktur + felles parkering (ved krysset mot hovudvegen)
C2 - C7 - Bustader, konsentrerte småhus (= einebustader og rekkehus)
B2 - Bustader, frittliggjande småhus (= einebustader og tomannsbustader)
Basert på føresegnene i dagens reguleringsplan kan det byggjast inntil ca 40 bueiningar til saman i B- og C-områda, dersom ein satsar stort sett på tomannsbustader/rekkehus. Desse kan vera i to etasjar, pluss kjellar eller loft der terrenget tilseier det.
07.02.2024

KJØP KANSKJE EIN MINDRE DEL AV FELTET
Driv du byggefirma, men synest det er for mykje å kjøpa heile feltet? 
Då kan me ta ein diskusjon på om du kan få kjøpa berre den delen som i kartet til venstre ovanfor er vist med gul farge. I reguleringsplanen er det kalla B2. 
B2-feltet er 3,2 dekar stort, og du kan byggja 2-4 einebustader og/eller tomannsbustader her. Det kan gi inntil om lag 6 bueiningar.
Det er veg, vatn, straum, avløp og fiber fram til området, slik kartet viser. Den raude sirkelen markerer kor du finn ei infotavle, der ovanståande kart er slått opp.
​​​​​​​07.02.2024
Back to Top