FATLAND BUSTADFELT
Feltet vart regulert og godkjent i 2011, med små endringar året etter. Det er dels eit fortettingsfelt, men òg med utviding utanfor eksisterande bygnad.
Feltet blir i dag (2022) vurdert selt til eit firma som kan stå for vidare utbygging, sidan eigar er blitt 74 år gammal. Taksten på feltet er kr 6 950 000,-, og det er prisen vår til deg, for heile feltet, ekskl. kostnader. 
Men fordi det er viktig at nokon som er yngre kjem inn og får fart på sakene, kan me gjerne diskutera eit aldri så lite avslag.
Feltet er utskilt som gnr 206 bnr 85, og det kan difor seljast fritt. 
Du kan sjå delar av feltet frå hovudvegen i Google Street View ved å klikka her. Men mykje har blitt gjort her ettar at Google gjorde desse opptaka, sjå bilda lengre nede på sida. Mellom anna er fellesområdet bakom busskuret opparbeidd, nesten ferdig. Og vegen oppover er asfaltert.
Er du ein interessert kjøpar? Ta i så fall kontakt med Arne Gjerde, på epost ARNE.GJERDE@N-LT.NO eller telefon 938 17 200.
KJØP GJERNE EIN MINDRE DEL AV FELTET
Driv du byggefirma, men synest det er for mykje å kjøpa heile feltet? 
Då kan du vurdera å kjøpa berre den delen som i kartet til venstre ovanfor er vist med gul farge. Det er 3,2 dekar stort, og du kan byggja 3-4 einebustader her. Eller rekkehus, med endå fleire husvære. Dette området er fleksibelt i reguleringsplanen.
Pris 1,5 millionar, pluss kostnader.
Det er veg, vatn, straum, avløp og fiber fram til området, slik kartet viser.
Den raude sirkelen markerer kor du finn ei infotavle.
SENIORTUN PÅ FATLAND?
Den nedste og flataste delen av bustadfeltet kan eigna seg glimrande til eit seniortun. Behovet for slike tun aukar for kvart år, og Fatland har fleire føremoner enn ein kanskje i utgangspunktet skulle tru. Klikk på knappen for å lesa meir.
HAR DU DET TRAVELT?
Klarar du ikkje å venta med å flytta til Fatland? Då skal du vita at det finst faktisk nokre få ledige objekt, både bustader og hytter, som er til sals i dag, klare for innflytting ganske omgåande. Ta ein titt på denne, og denne.
TOMTER
I områda C1-C7 (sjå arealplanen nedanfor) er det lov å føra opp konsentrerte småhus, herunder rekkehus, terrassehus, ein- og tomannsbustader, i to høgder. Desse områda inneheld 15 ledige tomter. Bildet viser bygging på to av dei selde tomtene.
Dessutan er det i området B2 lov å føra opp frittliggjande småhus, i to høgder. Tomtegrenser er ikkje oppteikna i reguleringsplanen, men området er stort nok til 4 einskildtomter, dersom ein vel å sjå området slik. 
Totalt er det altså rundt 19 tomter ledige i feltet. Dei fleste av desse kan det byggjast rekkehus på om ønskjeleg, slik at maks tal på bueiningar kan bli rundt 40. Med litt enkel omregulering kan dette talet aukast til rundt 50.
NB! Ikkje heile området på kartet nedanfor fell innanfor bnr 85. Sjå kommunekart.no for å finna eigedomsgrensene, eller sjå reguleringskartet heilt nedst på denne sida.​​​​​​​
FØREMÅLA INNANFOR PLANOMRÅDET
I tillegg til felta som gjeld bustader, er det innanfor planområdet sett av rikeleg plass til leik, fritid og fellesaktivitetar. Desse felta er merka fL1, fL2 og fF1. Bilda viser fL2, der dugnadsgjengen i FATLAND VEL held på laga ein flott ballbinge.
Område fL1 er sett av til fellesområde, med mange funksjonar. Også her har FATLAND VEL prosjekt på gang våren 2021, med finare opparbeiding av området.
Infrastruktur er viktig i eit bustadfelt, og nedanfor er desse elementa omtala.
VATN
Gjennom nesten 40 år har Fatland Vassverk P/L sytt for vatn til alle abonnentane på Fatland, som i dag er nærare 70 i talet. 
Våren 2022 overtok kommunen ansvaret for levering av vatn til Fatland. Dette vatnet kjem gjennom sjøleidning frå reinseanlegget på Husnes.
Bildet til høgre viser bassenget på 3000 m3 som har vore vasskjelda vår, men som no har gått tilbake til grunneigar sine private behov.
AVLØP
Feltet har godkjend hovudleidning (160 mm), med avløp ut på djupt vatn i sjø. Kravet er at all kloakk frå bustader skal gjennom reinsing før han går inn på hovudleidningen.
Bildet viser slamavskillar og pumpestasjon som er montert sentralt i feltet. Denne er dimensjonert for 9 tomter, der berre éi tomt er tilkopla så langt. Det er altså 8 tomter som ein kan byggja på umiddelbart, der alt er klart både med vatn og avløp. Desse tomtene utgjer felta C2, C3 og C4 på kartet.
Hovudleidningen går dessutan via dei ca 4 tomtene i B2-området, slik at desse kan kopla seg rett på, via eigne slamavskiljarar. 
Det er utarbeidd teknisk plan for feltet, og resten av tomtene må kopla seg til hovudleidningen slik den tekniske planen viser.
For tida føregår det sonderingar om kor vidt kommunen skal overta ansvaret for å driva avløpssystemet i framtida. Per i dag er det grunneigar sitt ansvar.
16.03.2023

STRAUM OG BREIBAND
Det ligg eigen transformatorkiosk i feltet. Sjå den raude kiosken ved hovudvegen til venstre i bildet.
Frå kiosken er det lagt ut jordkabel til det meste av nedre del av feltet. Resten av feltet kan relativt enkelt kopla seg til same nettet.
Tomtene knyter seg til abonnement hos Haugaland Kraft.
Ut frå trafokiosken går òg fiber som syter for breiband til tomtene. Kvinnherad breiband AS er leverandør.
Bildet er teke for nokre år sidan, under opparbeiding av området fL1.

VEG
Bildet viser hovudvegen i framkant, og sidevegen opp gjennom feltet oppover mot venstre. Krysset er på kartet merka med ein raud A. 
Ein del av vegane i feltet er allereie på plass. Sidevegen på bildet vart asfaltert desember 2019.
Elles viser støyrapport at heile feltet ligg i grøn sektor. Det er difor ikkje nødvendig med noko form for støyskjermande tiltak.

BARNEHAGE / FELLESAREAL
På tomta på bildet er det regulert inn barnehage, dersom det ein gong i framtida skulle bli aktuelt. Bygget blir plassert oppå den flotte gamle løemuren, og tomta nedanfor gjort om til uteområde.
Barnehagetomta er ikkje med i bnr 85, men høyrer framleis til hovudbruket, sjå det rosa området BHG1 på kartet nedanfor. Teikningar er allereie laga for den eventuelle barnehagen. 
I staden for barnehage vil det i dag kanskje vera meir aktuelt å omregulera denne tomta til fellesareal, der fellesbygget blir plassert, med tilhøyrande park på det grøne området. Sjå meir om dette under SENIORTUNET ovanfor.
REGULERINGSPLANEN
Kartet til venstre viser eigedomsgrensene for alle frådelte tomter som i dag ligg innanfor reguleringsgrensa.
Dette kartet, med dei andre dokumenta som høyrer til reguleringsplanen, kan du sjå på kommunen sine heimesider her. Leit opp plan nummer 20110002, på side 9.
Reguleringsføresegnene kan du lesa her.
Desse områda inngår i bnr 85 (totalt rundt 45 dekar), altså det feltet som kan seljast:
T1 - Tenesteyting, som handel, kontor eller småindustri.
f_L1 og f_L2 - Leikeområde og fellesområde
f_F1 - Friluftsareal, evt med ballplass o.l.
fG1 - Grøntstruktur
fP1 - Felles parkering
C2 - C7 - Bustader, konsentrerte småhus
B2 - Bustader, frittliggjande småhus

Dessutan er XX ei frådelt nydeleg utsiktstomt (bnr 79) som er ledig for kjøpar, men den høyrer ikkje til i det feltet som er til sals samla. Sjå eigen omtale av denne nedanfor.

MOGLEGE TILLEGGSVERDIAR
Det finst moment som kan auka verdien av feltet monaleg. Desse krev kanskje at nokre føresetnader blir innfridde, men det er verdt å nemna dei, slik at eventuelle kjøparar kan gjera seg opp ei meining om kor viktige dei er.
Omdisponering av areal
Reguleringsplanen har mykje meir grøntareal enn det som er vanleg. Utan å gå ut over dei krava som generelt blir stilte til areal for leikeplassar og fellesområde, vil det nok gjennom enkel endring av planen vera råd å tilføra feltet rundt 6 ekstra bustadtomter. Mellom anna skal områda C6+C7 kunna gi ei ekstra tomt, og området for tenesteyting (T1) kan gjerast om til 3 bustadtomter.
Steinbrot
Ein eventuell kjøpar av feltet får i ein 10-årsperiode rett til å ta ut inntil 5000 m3 med stein frå hovudbruket sitt steinbrot inne i skogen, til bruk under utbygginga. Det er 1 km køyring på god bilveg inn dit.
Universell utforming
Under reguleringsarbeidet blei det lagt vekt på universell utforming, noko som skal gjelda for heile feltet. Dette kan vera eit godt salsargument.
Barnehage
Dersom barnehagen på hovudbruket, som er med i reguleringsplanen, blir bygd og sett i drift ein gong, vil dette vera eit salsargument for tomter/bustader i feltet, med berre eit par hundre meters spasertur til barnehagen, utan å måtta gå ned på hovudvegen.
Dersom det ikkje er aktuelt med barnehage, bør denne tomta omregulerast til andre føremål. Det mest naturlege er å gjera dette om til fellesareal, der fellesbygg og andre aktivitetar blir plasserte. Og med tilhøyrande park på den grøne tomta. Meir aktuelt er det kanskje likevel å omregulera til budstadtomter.
Tilstøytande byggeareal
Feltet eig ein vegstump som går vestover frå hovdkrysset (bokstav A på kartet) i feltet. Området sør for denne har vore inne i kommuneplanen som avsett til bustadføremål, noko eigaren av i dag ikkje har planar om. Nemnde vegstump ligg perfekt til med tanke på eventuell framtidig utbygging.
Tilsvarande ligg eit noko større område sør for C7, dette har òg i kommunedelplanen vore avsett til bustadføremål. Eigaren har ikkje slike planar i dag, men vegen som er planlagt gjennom feltet, kan enkelt forlengast inn i nemnde område, dersom det i framtida skulle bli aktuelt.

GODKJENNINGAR
Reguleringsplanen er godkjent av Kvinnherad kommunestyre 24.03.2011, med mindre endring godkjent av Kvinnherad Forvaltningskomite 13.06.2012. Som det går fram av kartet over, så omfattar reguleringsplanen noko meir enn det som inngår i bnr 85, som er til sals.
Teknisk plan for reguleringsområdet, og igangsetjingsløyve for denne, er godkjent av Kvinnherad kommune ved Rådmannen 13.06.2012.
Rammeløyve for utslepp til sjø frå 23 bustader og 1 barnehage i reguleringsområdet er gitt av Kvinnherad kommune ved Rådmannen 12.04.2012. Dette føreset tilkobling til eksisterande felles leidningsnett til sjø, som i dag vert administrert av bnr 1.
Støyrapport for reguleringsområdet er utarbeidd av Sandvoll Entreprenør AS den 29.08.2013.
Avkøyrsleløyve frå Statens Vegvesen for heile feltet er stadfesta i brev av 20.05.2011 (til bnr 83).
Generelt løyve til påkobling av vassforsyning for inntil 24 bygningar i reguleringsområdet er sikra gjennom «Avtale om vasskjelde på Fatland mellom Fatland Vassverk PL og bnr 1», datert 16.10.2012. I dag har kommunen overteke ansvaret for å levera vatnet frå anlegget på Husnes.
 
UTSIKTSTOMT
Bildet viser utsynet frå øvste delen av denne tomta, som ligg i nordste enden av det regulerte området, og er merka med xx på kartet ovanfor. Ho er frådelt, og ho ligg altså utanfor sjølve feltet som er til sals.
Tomta er ledig for kjøpar, og ho er klar for bygging omgåande, etter at søknad om byggeløyve er innvilga.
Kjøpsprisen inkluderer råtomt, men med veg, vatn, avløp, straum og breiband fram til tomtegrensa.
Prisen er 850 000,-, pluss kostnader.
Om kjøparen ønskjer det, kan råtomta leverast fullt opparbeidd, mot kostnad.
Back to Top